Banner
Banner
เกี่ยวกับเรา

หน้าหลัก / เกี่ยวกับเรา

 • health care icon

  ที่มาและความจำเป็น

  PREFACE
 • Thai Elder Care

  ด้วยสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ทิศทางการเพิ่มจำนวนประชากรผู้สูงอายุมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในอนาคตอันใกล้ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Complete-aged society) กล่าวคือมีประชาการผู้สูงอายุร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งคาดการว่าจะเกิดขึ้นในปี 2564 รวมถึงปัจจุบันวิถีการดำเนินชีวิตของประชากรในสังคมส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตจากเดิม โดยที่สื่อสังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาทและมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิต อีกทั้งรูปแบบการเรียนรู้ในปัจจุบันที่เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

  ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงและการส่งเสริมให้ทุกคนเข้าถึงความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกต้องและเหมาะสม กรมกิจการผู้สูงอายุจึงได้จัดทำหลักสูตรออนไลน์ : การดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง (Elderly Care e-learning) เพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ และส่งเสริมทักษะความรู้ ความเข้าใจในการดูแลผู้สูงอายุให้กับผู้ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว อาสาสมัครหรือผู้ที่สนใจ ให้สามารถดูแลผู้สูงอายุได้อย่างมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

 • Mark icon

  วัตถุประสงค์

  OBJECTIVE
 • 1

  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุให้แก่บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ

 • 2

  เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง ให้กับผู้ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว อาสาสมัครหรือผู้ที่สนใจ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

 • 3

  เพื่อส่งเสริมให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว อาสาสมัครหรือผู้ที่สนใจ ได้รับทักษะความรู้ ความเข้าใจตามมาตรฐานหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง

 • Laptop icon

  รูปแบบการเรียนรู้ของหลักสูตร

  CLASSROOM
 • 1

  การเรียนรู้ผ่านรูปแบบการนำเสนอที่หลากหลายผ่านระบบออนไลน์ เช่น Infographic Animation Video เป็นต้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหา และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

  2

  ผู้ศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ตามลำดับหัวข้อที่กำหนดไว้ การเรียนรู้ผ่านหัวข้อต่างๆ ในแต่ละบทจะมีการประเมินผล ผู้ที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์การเรียนรู้จะได้ใบประกาศรับรองผล

 • Laptop icon

  หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง

  CLASSROOM
 • 1

  ความรู้ทั่วไปของผู้สูงอายุ

 • 2

  การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

 • 3

  ทักษะพื้นฐานในการดูแลผู้สูงอายุ

 • 4

  การปฐมพยาบาลและการส่งต่อ

 • 5

  การปฐมพยาบาลและการส่งต่อ โรคที่พบบ่อยและกลุ่มอาการผู้สูงอายุ

 • 6

  ผู้ดูแล

 • User Laptop icon

  รายชื่อคณะทำงาน

  working group list